Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal

Den 21 juni 2022 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att den nya gång- och cykelvägen som ska förbinda Rimforsa med Krågedal ska planläggas längs med Kalmarvägen. Inför beslutet att välja sträckning har kommunen utrett olika alternativ utifrån framtaget planprogram och insamlande yttranden från kommunens invånare.

Kartbild som visar avgränsningen för planprogramsområdet.

Kommunen arbetade fram ett planprogram som en inledande del i detaljplaneprocessen för en ny gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal. Planprogrammet var ute på samråd mellan 7 februari och 20 mars 2022. Planprogrammet undersökte olika förslag på sträckningar för en ny gång- och cykelväg som medborgare fick lämna yttranden på under samrådstiden.

I samband med arbetet med planprogrammet har en miljöbedömning enligt Miljöbalken kap 6 gjorts och den samlade bedömningen är att planprogrammet inte bedöms medföra någon betydande påverkan på miljön.

Sedan hösten 2022 arbetar kommunen med att ta fram ett förslag till detaljplan. Projektet bedöms sammanfalla med kommunens viljeinriktning i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa.

Nedan finns planprogramshandlingar tillgängligt digitalt.