SSPF - Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid

Vad är SSPF?

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid för att tillsammans med den unge själv och vårdnadshavare förebygga att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet, missbruk eller annat destruktivt beteende.

När är SSPF aktuellt?

SSPF kan vara aktuellt när det finns en oro för ett barn eller ungdom utifrån:

 • Misstankar om kriminella handlingar
 • Bruk/försäljning av alkohol eller droger
 • Oro för att personen rör sig i olämpliga/destruktiva miljöer
 • Oro kring kamratkontakter
Samtycke för att bryta sekretessen

SSPF bygger på att vårdnadshavare och den unge själv (om över 15 år) skriftligen ger samtycke att personer och representanter som ska ingå i samverkan får utbyta den information om den unge som behövs för att kunna samarbeta.

Hur går det till?

Den som känner till ett barn eller ungdom inom målgruppen SSPF kontaktar koordinator, anställd hos Råd och stöd, för mer information. Vårdnadshavare kan vid kontakt lämna samtycke direkt till koordinator, annars är det personen som har den nära relationen med den unge och familjen som med stöd från koordinator ger information och inhämtar samtycke för SSPF. När samtycke inhämtats planeras för samverkansmöte.

Inför samverkansmötet kartläggs aktuell situation för den unge, och koordinator bjuder in de personer som ska delta. Under mötet skapas en plan med tydliga mål, och med en planering för vad som ska göras, när och av vem. Ofta bokas flera samverkansmöten för att följa upp och eventuellt uppdatera den uppgjorda planeringen.

Vilka kan delta?

Till möte inom ramen för SSPF kallas de personer/representanter som omfattas av samtycket, det kan vara:

 • Ungdom och vårdnadshavare
 • Koordinator
 • Representant från skolan, t ex rektor, mentor eller klasslärare
 • Representant från socialtjänst, t.ex. barnhandläggare
 • Representant från öppenvården, t.ex. familjeteamet eller beroendeteamet
 • Representant från områdespolis
 • Representant från kultur och fritid, till exempel fritidsledare eller ledare från en förening.
 • Ev. andra personer i det privata nätverket som kan vara till hjälp i arbetet, till exempel en släkting eller annan nära bekant.

För mer information kontakta ansvarig koordinator enligt kontaktuppgifter nedan.

 

Kontakt