Anslagstavla

Välkommen till kommunens officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras anslag och kungörelser.

Justerade protokoll

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag. Anslaget finns på Kinda kommuns anslagstavla under tre veckor. Under denna tid kan kommunmedlemmar överklaga besluten.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Förutom kungörelser till fullmäktige publiceras även kungörelser eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Överklaga

Ett beslut som kommunfullmäktige eller en nämnd tagit och som du anser inte har beslutats enligt gällande lagstiftning, eller som kommunen eller nämnden inte har rätt att besluta om, kan du överklaga via förvaltningsrätten genom laglighetsprövning.

Kontakt