Vårdcentrum Medborgardialoger

Under april och maj genomfördes medborgardialoger i Rimforsa, Kisa och Horn/Hycklinge. Utöver de möten som skedde på plats erbjöds också ett digitalt möte. Det som framkom finns nu som stöd till den förstudie som pågår inför ett kommande vårdcentrum i Kinda kommun.

Mötena inleddes med en presentation av den avsiktsförklaring som finns mellan Region Östergötland och Kinda kommun, och en kort beskrivning av det arbete som omfattas begreppet Nära Vård, samt de utmaningar som vård- och omsorgssektorn står inför.
Totalt deltog 114 personer som bildade 24 grupper som förde dialog utifrån olika frågeställningar. 

Vad tycker du ett vårdcentrum ska kunna erbjuda?

Sammanfattat önskas att ett vårdcentrum ska ha samma läge och innehåll som den nuvarande vårdcentralen i Kisa, men att det utvecklas och förstärks. Önskemålen är god tillgänglighet, jourtid, mobil distriktssköterskemottagning alternativt fast mottagning i Rimforsa och Horn, ökade rehabiliteringsmöjligheter, gym, familjecentral, laboratorium, olika specialkompetens exempelvis röntgen, hörsel och ögonmottagning, psykiatri för alla åldrar. Det framkommer även att det är viktigt att ha ambulans och räddningstjänst nära. 

Digitala vårdkontakter som ett alternativ till fysiska möten, möjligheter, svårigheter?

Sammanfattat ses digital vård som ett bra och möjligt alternativ och kan vara komplement i vissa frågor, men inte som ersättning till allt. Utmaningarna kan vara hinder för vissa att utnyttja det digitala på grund av språk, hörsel eller teknisk kunskap, men också rädsla för mindre mänsklig vårdkontakt. Man önskar också en samlad väg in för alla frågor och att informationen om digital vård måste spridas mer.

Vad är viktigt för att invånare i Kinda ska kunna ta eget ansvar hälsan? Hur kan regionen och kommunen underlätta?

Sammanfattat efterfrågas gym och rehabiliteringsmöjligheter i flera delar av kommunen, och även arbete med utemiljö, utegym och möjlighet till vattengymnastik. Fler grupper nämner information och egenansvar men också förebyggande sjukvård och hälsokontroller. Äldre och personer med NPF-diagnoser lyfts som grupper med behov för särskilda insatser.

Vad är viktigt för att invånare i Kinda kommun ska kunna vara delaktig och påverka sin vård och omsorg?

Sammanfattat finns ett stort intresse av att vara delaktig. Teman som lyfts handlar dels om behov av kompetent personal och dels att det finns tillräckligt med personal både för att få korta väntetider och hög tillgänglighet. Det uppfattas viktigt att kunna få möta samma läkare och övrig personal. Delar som framhålls är bemötande och socialt värde, att bli litad och lyssnad på, och när behov finns – att få hjälp med att samordna sina vårdkontakter. 

Vi tackar alla som bidrog med sina erfarenheter, tankar och synpunkter!

Kontakt