Rimforsa 1:49

Den 11 september 2017 beslutade kommunen att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Rimforsa 1:49 nordväst om centrala Rimforsa. Kommunen har i samarbete med exploatör arbetat fram ett planförslag till detaljplan.

Just nu är detaljplaneförslaget ute på samråd. Samrådstiden pågår under tiden 13 december 2021 till 6 februari 2022 och under den perioden kan den som vilja lämna synpunkter på förslaget.


Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse norr om Ulrikavägen på fastigheten Rimforsa 1:49. Idag utgörs området av öppen jordbruksmark skogsmark. I den östra delen finns även ett sågverk som föreslås rivas för att göra plats för bostäder.

Detaljplaneförslaget strider inte mot Kinda kommuns översiktsplan och bedöms överensstämma med intentionen i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa om ny bostadsbebyggelse på fastigheten. Detaljplaneförslaget avviker dock från den exploateringsgrad om 30-50 bostäder som anges i den fördjupade översiktsplanen och möjliggör istället cirka 70 bostäder. Detaljplanen handläggs enligt regler för utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen. Detta eftersom planen anses vara av betydande intresse för allmänheten samt avviker från den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa.

I samband med detaljplanearbetet har en miljöbedömning enligt Miljöbalken (kap. 6) gjorts och en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram efter avgränsningssamråd med Länsstyrelsen. Aktuellt detaljplaneförslag kan enligt framtagen miljökonsekvensbeskrivning ge upphov till en måttligt negativ miljöpåverkan för natur- och kulturmiljövärden.

Bild som visar detaljplaneprocessen där skedet för samråd är markerat.

Ett digitalt samrådsmöte om detaljplaneförslaget hölls den 12 januari mellan klockan 18.00 – 20.00. Samrådsmötet var till en början tänkt att hållas fysiskt men till följd av rådande pandemiläge genomfördes det istället digitalt.

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska ha inkommit skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se senast söndagen den 6 februari 2022. Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt detaljplanens namn d.v.s. ”Detaljplan för Rimforsa 1:49”.