Rimforsa 1:49

Detaljplanen är överklagad.

Blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där antagande är markerat med rött

Planinformation

Planområdet är cirka 14 hektar stort och är beläget i nordvästra delen av Rimforsa, cirka 1,7 km från centrum. I norr angränsar planområdet till Hallstad säteri, i öster till bostadsfastigheter, i söder till Ulrikavägen och i väster till bostadsfastigheter och skogsmark. Idag utgörs området av öppen jordbruksmark och skogsmark.

Syftet med detaljplanen är att fullfölja intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa (Kinda kommun 2019) genom att möjliggöra för bostäder i form av enbostadshus samt parhus inom området. Byggnaderna ska utformas med hänsyn till den befintliga kulturmiljön.

Detaljplanen består av:

  • Plankarta, upprättad 2021-10-29, uppdaterad 2023-08-04.
  • Planbeskrivning, upprättad 2023-08-04.

Övriga handlingar som hör till detaljplanen framgår i planbeskrivningen.

Nedan finns handlingarna tillgängliga digitalt.