• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Luftkvalitet

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” säger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Luftföroreningar i luften kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. Föroreningarna kommer av utsläpp från vägtrafiken, uppvärmning av lokaler, småskalig vedeldning och utsläpp från industrin. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från andra länder.

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet. Det finns riktlinjer för vad som anses vara god luftkvalitet. Luftkvalitetsförordningen anger miljökvalitetsnormer och nedre utvärderingströsklar och övre utvärderingströsklar för utomhusluft. Miljökvalitetsnormer innebär gränsvärden för luftkvalitet och nedre respektive övre utvärderingströsklar är ett verktyg med tröskelvärden för utvärdering av luftkvalitet.

Luftkvalitetskontroll i Kinda kommun

Från och med år 2021 så är Kinda kommun medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten åt sina medlemmar.

Medlemskapet innebär att experter inom luftkvalitet utför, bedömer och analyserar kontrollen. Kontroll kommer genomföras av partiklar (PM 10, PM 2,5), kvävedioxid, bensen, bens(a)pyren, svaveldioxid, kolmonoxid, samt metallerna arsenik, kadmium, nickel och bly. Medlemskapet innebär även att kommunen ca 2022 får tillgång till en yttäckande kartläggning där luftföroreningshalten beräknas för hela kommunen.

Mer information hittar du på Östra Sveriges Luftvårdsförbunds hemsida.

Kontakt