Genomförda revisioner

Varje år genomför kommunrevisionen följande: 

  • Kommunens delårsbokslut
  • Kommunens årsbokslut
  • Stiftelsen Kindahus årsbokslut
  • Revision av kommunalförbund
  • Revision av stiftelser och donationsfonder
  • Möten med kommunstyrelse och alla nämnder

Dessutom har det under perioden 2006-2014 genomförts följande revisioner

2006
Budgetprocessen
Internhyressättningen
Kostverksamheten

2007
Risk och väsentligheter
Intern kontroll
Debiteringsrutiner Soc.
Grundskolan
Privata medel
VA-verksamheten

2008
Investeringsprojekt
Deponier
IFO-verksamheten
Grundskolan (uppföljning)
Verifikationsgranskning

2009
PA-system (ursprungligen planerad 2008)
Investeringsprojekt (uppföljning)
Gymnasieskolan
LSS-verksamheten (resursanvändning)
Kostverksamheten

2010
VÖKBY bredband (påbörjad 2009)
Särskolan
Granskning av bygglovshantering
Debiteringsrutiner barnomsorg
Granskning av avtal Björksund
Flyktingmottagning

2011
Förskoleverksamheten
Missbruksvård
Internkontroll
VA-verksamheten

2012
Exploateringsverksamheten
Hemtjänstens kvalitet och effektivitet
Upphandlingar

2013
Förstudie barnkonventionen
Arvoden
Basgranskning barn- och utbildning

2014
Uppföljning av revisioner gjorda 2011-2013
Ensamkommande flyktingbarn
Personalfunktionen
Granskning av mål och målarbete

2015
LSS-verksamheten
Barn- och ungdomar i riskzonen - samverkan mellan nämnder
Granskning av köptrohet
Ärendehantering - verkställighet av beslut

2016
Granskning av stadsbidrag till flyktingverksamheten.
Kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro.
Granskning av investeringsprocessen.
Uppföljning av revisioner 2014.

2017
Intern kontroll i hantering av bisysslor
Intern kontroll personaladministrativa processer