Badvatten och strand

Kommunen tar badvattenprover tre gånger per säsong på följande platser:

 • Glimmingen
 • Ydrefors
 • Sommarro
 • Hornåbergs camping
 • Hycklinge badplats
 • Trossbonäs
 • Valö
 • Råsö bro
 • Åsundabadet
 • Hallstad ängar
 • Värgårdsudde
 • Pinnarpsbadet
 • Hallången
 • Transjön
 • Groveda (Järnlunden)

Resultaten läggs löpande in på Havs- och vattenmyndighetens hemsida, se länk nedan.

Vattenkvalitet

När vi bedömer vattenkvalitet tittar vi främst på förekomst av vissa sjukdomsframkallande bakterier såsom E.coli och Intestinala Enterokocker. Vattenkvaliteten vid provtagningstillfället bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt ur hygienisk synpunkt. Du bör komma ihåg att ett enstaka provresultat inte ger en fullständig bild av vattenkvaliteten. Enstaka analyser ger dock en indikation på vattenkvaliteten vid provtagningstillfället.

Vid försämrade resultat behöver badplatsen övervakas extra noga och eventuellt utredas vidare. Kommunen kan avråda från bad om det kan innebära risk för hälsan. Vattenkvaliteten vid badplatserna påverkas av många faktorer som exempelvis väder, strömmar och de potentiella källor till föroreningar som finns i området.

Synpunkter från allmänheten

Det är viktigt att vattnet håller god kvalitet för att undvika eventuella risker som kan vara fara för hälsan. Huvudmannen för strand- eller bassängbadet har ansvaret för badvattnets kvalitet. Miljöenheten utför tillsyn på strand- och bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som utnyttjas av många människor. Har du som privatperson synpunkter på exempelvis skötseln av stranden eller ett bassängbad ska du i första hand vända dig till den som driver anläggningen. Om det inte blir någon förändring är du välkommen att kontakta miljöenheten.