Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer men det kan även vara exempelvis en bild eller biometrisk information (fingeravtryck).

Ansvarig

Kommunens styrelse och nämnderna är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive styrelse/nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen och annan lagstiftning. Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information om behandlingen lämnas.

Personuppgiftsansvariga svarar också på frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Kinda kommun. Din begäran om registerutdrag ska vara skriftlig (e-post eller brev), och skickas till nedanstående adress eller till kinda@kinda.se

Ansökan skickas till:
Kinda kommun
Box 1
590 40 Kisa

Du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. För ytterligare kopior som den registrerade begär, eller om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, får det tas ut en rimlig avgift av de administrativa kostnaderna.

Dataskyddsförordningen ger den registrerade rätt att begära att dennes uppgifter raderas hos den personuppgiftsansvarige under vissa förutsättningar. Detta kan ske t ex när samtycke återkallas eller om behandlingen skett i strid med lag. Däremot är kommunen inte skyldig att radera uppgift som utgör allmän handling eller som behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag (t ex vid myndighetsutövning).

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Kommunen behandlar personuppgifter med stöd av flera olika av de grunder som anges i dataskyddsförordningen. Det kan exempelvis vara för att kunna fullgöra ett avtal med den registrerade (t ex ett hyresavtal), hantera ett ärende som innefattar myndighetsutövning (exempelvis en ansökan om bygglov), utföra en uppgift av allmänt intresse (t ex hantera kommunens arkiv) eller för att kunna skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade. I vissa fall använder vi även samtycke som grund för behandlingen och då krävs det att du aktivt godkänner att vi får använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Ett samtycke kan närsomhelst återkallas.

Dataskyddsombud

Kommunstyrelsen och nämnderna har utsett ett gemensamt dataskyddsombud. Dataskyddsombud är Mats Herling, Insatt AB, dso.itsam@insatt.com eller kommunens växel telefon 0494-190 00. Dataskyddsombudets uppgift är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Den som är missnöjd med hur kommunen behandlar personuppgifter eller har andra frågor som rör detta område kan kontakta dataskyddsombudet.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) ersätter från och med den 25 maj 2018 den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL). Syftet med förordningen som är gemensam för hela EU är att stärka den enskildas rättigheter i de situationer då företag, myndigheter och andra organisationer behandlar den enskildes personuppgifter. Jämfört med personuppgiftslagen ställs betydligt högre krav på den personuppgiftsansvarige (i detta fall kommunstyrelsen och nämnderna) om hur personuppgifter hanteras och på vilka grunder.

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess. Läs mer om Offentlighetsprincipen på Regeringskansliets webbplats

I Policy för hantering av personuppgifter Pdf, 396.2 kB. för Kinda kommun kan du läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.