Hur fungerar kommunen?

Kommunen styrs av kommunfullmäktige som fattar de övergripande besluten i kommunen. Vart fjärde år väljer medborgarna vilka som ska vara med i kommunfullmäktige. I Kinda har kommunfullmäktige 35 ledamöter från 9 politiska partier.

Nämnder och förvaltningar

Kommunfullmäktige utser politiker till de olika nämnderna som ansvarar för olika områden. I nämndernas förvaltningar arbetar tjänstemän.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för bygglov, räddningstjänst och bibliotek.
Bildningsnämnden ansvarar bland annat för fritidsgård, förskola och skola.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för familj- och äldreomsorg.
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för strategiska utvecklingsfrågor och ekonomi, de ansvarar även för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut.

Inom nämndernas beslutsområden krävs det ofta fackkunskap, därför har nämnderna förvaltningar till sitt förfogande. Förvaltningarna utför det som beslutas i nämnderna och utför den löpande verksamheten till exempel skötsel av gator och barnomsorg.

Kontakt