Nationella minoriteters rättigheter

I Sverige finns fem nationella minoritetsgrupper: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Vissa kommuner och landsting ingår i så kallade förvaltningsområden för finska, samiska och meänkieli. Där gäller särskilda rättigheter som till exempel att kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter. Kinda kommun ingår inte i ett förvaltningsområde.

Lagstiftning och lokala styrdokument

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib.

I syfte att stärka rättigheterna för de nationella minoriteterna och skydda deras språk och kultur är kommuner sedan den 1 januari 2019 skyldiga att ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Kommunfullmäktige har antagit en policy för Kinda kommuns minoritetspolitiska arbete som är ett lokalt styrdokument som bestämmer hur kommunen arbetar för att stärka nationella minoriteters rättigheter.

Lagen medför en skyldighet för kommunen att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter. Ett särskilt ansvar läggs på att skydda och främja minoritetsspråken och möjligheten för minoriteterna att behålla och utveckla sin kultur.

Här kan du läsa mer om policyn för Kinda kommuns minoritetspolitiska arbete Pdf, 510.4 kB.

Delaktighet och inflytande

  • Kinda kommun ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Skydda och främja språk och kultur

  • Kinda kommun ansvarar för att erbjuda elever inom grundskolan och grundsärskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna, modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk samt informera vårdnadshavare om denna rättighet.
  • De nationella minoriteternas kultur och språk ska integreras i nämndernas ordinarie verksamheter, t.ex. i bibliotekens utbud av litteratur, tidskrifter och annan media.
  • Kinda kommun ansvarar för att informera om möjligheten för nationella minoriteter att bilda föreningar och söka de föreningsbidrag som kommunen erbjuder kulturföreningar m.fl.

Äldreomsorg på minoritetsspråk

  • Kinda kommun ansvarar för att inhämta information om vilka språkkunskaper som personalen i äldreomsorgen har i minoritetsspråken. Om det finns personal som behärskar de nationella minoritetsspråken och vill använda det i tjänsten ska den som begär det erbjudas möjlighet för att få hela eller väsentlig del av omvårdnaden inom ramen för äldreomsorgen på nationellt minoritetsspråk.

Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter

  • Kinda kommun ska inhämta information om vilka språkkunskaper medarbetarna har inom minoritetsspråken om behov finns. Om det finns personal som behärskar finska, meänkieli och samiska, och vill använda språket i tjänsten, ska nämnderna erbjuda enskilda personer att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter som rör ett enskilt ärende.