Medicinskt ansvarig MAS och MAR

För att kunna garantera den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunen är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

MAS/MAR ska se till att lagar och författningar följs. De följer kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten och patientsäkerheten. MAS/MAR upprättar riktlinjer för kommunens hälso- och sjukvård.

MAS/MAR ansvarar för att anmäla till IVO om du som patient har utsatts för skada, risk för skada i samband med vård och behandling. De ansvarar också för Lex-Maria anmälningar och medverkar vid Lex-Sarah anmälningar.

Du kan alltid kontakta MAS/MAR om du har frågor och synpunkter kring vården.

Patientnämnden

Om du inte vill framföra dina frågor direkt med personalen kan du vända dig till Patientnämnden.

Inspektionen för vård och omsorg IVO

Om du anser att du blivit felbehandlad kan du framföra klagomål till Inspektionen för vård och omsorg.

Kontakt