Senast antagna detaljplaner

Nu kan du se alla gällande detaljplaner i kommunens webkarta. Webkartan nås via "Kartor" längst upp på hemsidan. Det går också att följa denna länk: https://geovis-kinda.metria.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att se gällande detaljplaner i webkartan behöver lagret Samhällsplanering - Gällande detaljplaner vara ikryssat.

Nedan listas de senaste detaljplanerna som antagits och vunnit laga kraft i Kinda kommun.

  • Sonebo 2:28 och Sonebo 2:29, laga kraft 2020-11-24
  • Håkantorp 1:21, 3:2 & 5:1, laga kraft 2022-06-01

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 15 kapitlet 5 §  plan- och bygglagen, måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får dock talan väckas även senare.