Klagomål och synpunkter

Om det finns något i vår verksamhet du tycker inte fungerar kan du lämna klagomål. Det är viktigt för vårt kvalitetsarbete att få in åsikter om verksamheten. Elever, vårdnadshavare och andra som berörs av vår verksamhet är välkommen med klagomål eller synpunkter.

I skollagen regleras detta i 4kap 8§:

”Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal."
Lag (2022:940).

Så här går du tillväga:

  1. I första hand kontakta den personal på förskolan, skolan eller fritids som du i vanliga fall har kontakt med. Redogör för klagomål skriftligt eller muntligt.
  2. I andra hand vänder du dig till aktuell rektor och för fram ditt klagomål muntligt eller skriftligt.
  3. Om du vill gå vidare med din fråga eller om klagomålet rör en övergripande fråga, gör en klagomålsanmälan via vår hemsida på knappen nedan. Kom ihåg att ange vilken verksamhet det rör sig om och informera om och till vem du fört fram klagomålet enligt punkterna 1 och 2. Du kommer att bli kontaktad av någon inom bildningsförvaltningen som utreder klagomålet. Om du inte vill lämna in klagomålet digitalt kan du skicka ett klagomål till: Kinda kommun, Bildningsförvaltningen, Box 20, 590 40 Kisa eller ringa oss via växeln 0494-190 00.

Observera att både klagomål och svar blir allmänna handlingar som kan begäras ut om de inte omfattas av sekretess.

Om du inte är nöjd med vår hantering av klagomålet finns möjlighet att vända sig till Skolinspektionen som kan inleda tillsyn eller använda uppgiften till sin bevakning av skolor och huvudmän.