Kommunens planarbete

Kommunen har ansvaret att planera för mark- och vattenområden. Vår planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor så kallat planmonopol.

Kommunens översiktliga markanvändning tar politikerna ställning till i en översiktsplan eller i en fördjupning av denna. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser.