Rimforsa 9:62

Bild där planområdet är markerat med en röd ram. 

Den 15 juli 2022 vann ändringen av detaljplanen för Rimforsa 9:62 laga kraft.

Schematisk bild över detaljplaneprocessen där skedet för laga kraft är markerat. 


Planområdet ligger i centrala Rimforsa och består av fastigheten Rimforsa 9:62 som är cirka 7 500 kvadratmeter stor. Området avgränsas av Högabacksvägen i väst, Järnvägsgatan i söder, Skolvägen i norr och skolgården till Rimforsa skola i öst.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en utökad byggrätt inom området. Ändringen möjliggör att det flerbostadshus som ursprungligen planerades för åtta lägenheter i två våningsplan i stället kan uppföras i fyra våningar för cirka sexton lägenheter.

Ändringen av detaljplanen strider inte mot Kinda kommuns översiktsplan eller den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa. Planförfarandet hanteras enligt regler för utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen.

I samband med detaljplanearbetet har en miljöbedömning enligt Miljöbalken (kap. 6) gjorts. Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Nedan finns antagna planhandlingar tillgängliga digitalt.