Karleby 15:1 "Kindasågen"

Den 24 oktober 2023 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för upprättande av ny detaljplan på Karleby 15:1. Kommunen påbörjade arbetet med detaljplanen i februari 2024.


Planområdet är beläget intill Kisasjön och utgörs av fastigheten Karleby 15:1.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att expandera sågverkets verksamhet inom befintlig fastighet. Att utöka sågverket är en typ av åtgärd som även erfordrar ett miljötillstånd. Parallellt med detaljplaneprocessen pågår därför en miljöprövning. Detaljplanen beslutas av kommunen medan det är Länsstyrelsen som beslutar om miljöprövningen.

 

Bild över blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där planbesked är markerat med rött

Kontakt