Eget avlopp

Avloppsvatten

Avloppsvatten innehåller bakterier, näringsämnena kväve och fosfor och rester av kemikalier som du använder i hushållet. Innan vattnet kan släppas ut i vår miljö måste det renas. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten vid badplatser. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen utförs på rätt sätt för att ge minsta möjliga påverkan på miljön.

Enskilt avlopp

Kan du inte ansluta till det kommunala avloppsnätet ska du ansöka om enskild avloppsanordning. Den kan byggas för en eller flera fastigheter. Alla fastigheter, även fritidshus, med indraget vatten eller med avloppsrör ut från huset omfattas av bestämmelserna om utsläpp av avloppsvatten i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

När måste jag göra en ansökan/anmälan?

  • Anlägga ny avloppsanordning för WC och/eller en anläggning för bad-, disk- och tvättvatten
  • Ändra befintlig avloppsanordning
  • Ansluta WC till befintlig avloppsanordning

Ansökan/anmälan ska lämnas in innan anordningen byggs eller ändras. Ta gärna tidigt kontakt med miljöavdelningen och diskutera placering av anläggningen, skydd för egen och andras vattentäkter, vilken skyddsnivå som gäller för fastigheten och om provtagning behövs för att se om marken har tillräcklig infiltrationskapacitet. Till ansökan ska en skalenlig karta bifogas.

Miljösanktionsavgift för utebliven ansökan eller anmälan

Om du inte ansöker om tillstånd eller anmäler sin avloppsanläggning innan den tagits i bruk kan du bli ålagd att betala miljösanktionsavgift.

Avgift för prövning

För prövning av tillstånd och handläggning av anmälan tar miljöavdelningen ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Information om aktuell avgift hittas nedan under länken Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Inventering av enskilda avlopp

För att minska övergödning, algblomning och annan negativ påverkan på miljön som kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljö inventerar miljöavdelningen enskilda avlopp.

Miljöavdelningen kontrollerar vilken sorts avloppsanordning som finns och hur den fungerar.

I de fall reningen av avloppsvattnet bedöms otillräcklig ställs krav på fastighetsägaren att åtgärda detta inom en viss tid.

Avloppsguiden

Kinda kommun är medlem i Avloppsguiden som är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, entreprenörer och intresserad allmänhet. Se länk nedan.