Brandfarlig/Explosiv vara

Om brandfarliga varor hanteras i större mängder krävs särskilt tillstånd. Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillståndsmyndighet för brandfarliga varor och räddningstjänsten handlägger tillståndsärendena.

Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfarande. Det är du som ska bedriva verksamheten i vilken hanteringen ingår som ska söka tillståndet.

Exempel på brandfarliga varor är

  • Dieselolja
  • Bensin
  • Spolarvätska
  • Gasol
  • Acetylen
  • Ammoniumnitrat

Denna typ av ämnen utgör alltid en särskild risk och därför är det viktigt att hanteringen sker på ett säkert sätt.

Kontakt