Brandfarlig/explosiv vara

Om brandfarliga och/eller explosiva varor hanteras i större mängder krävs särskilt tillstånd. Myndighetsnämnden är tillståndsmyndighet för brandfarliga varor och/eller explosiva varor och räddningstjänsten handlägger tillståndsärendena.

Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfarande. Det är du som ska bedriva verksamheten i vilken hanteringen ingår som ska söka tillståndet.

Exempel på brandfarliga och/eller explosiva varor är:

  • Dieselolja
  • Bensin
  • Spolarvätska
  • Gasol
  • Acetylen
  • Ammoniumnitrat

Denna typ av ämnen utgör alltid en särskild risk och därför är det viktigt att hanteringen sker på ett säkert sätt.

Kontakt