Översiktsplaner

Översiktsplan

Alla kommuner måste ha en översiktsplan. En översiktsplan täcker hela kommunens yta och ska hållas aktuell. I översiktsplanen visas det hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen inom kommunens gränser och även andra viktiga utvecklingsfrågor. En översiktsplan visar hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas av olika skäl. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte juridiskt bindande. Kinda kommuns översiktsplan antogs i slutet av 2004.

Fördjupade översiktsplaner

En översiktsplan kan fördjupas för geografiska delar av kommunen eller särskilda ämnesområden. Fördjupningarna ska ses som delar av kommunens översiktsplan och gäller parallellt med den kommunomfattande översiktsplanen. I Kinda kommun finns fördjupade översiktsplaner för Kisa (antagen 2015) och Rimforsa (antagen 2019).

Kontakt