Hållbarhet

Just nu pågår ett arbete med att samordna hållbarhetsarbetet i Kinda kommun. Grunden är det strategiska dokumentet Utveckling Kinda, som innehåller politiskt prioriterade utvecklingsområden med tillhörande strategier och kommunfullmäktigemål. Hållbarhet är ett av de områden som Utveckling Kinda belyser.

I den utmanande tid vi befinner oss i är det en självklarhet att vårt utvecklingsarbete är hållbart. Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystemens produktionsförmåga och att minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa. Hållbarheten gäller tre olika dimensioner:

Social hållbarhet 

Social hållbarhet som handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Ekologisk hållbarhet

Miljömässig eller ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med naturresurser för människor och andra organismer utan att skada de naturliga systemens möjligheter att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster på lång sikt.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att motverka fattigdom och att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser. Det vill säga en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.