Serveringstillstånd

Om du som näringsidkare vill servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker behöver du ha ett tillstånd av kommunen. Ansökan ska vara skriftlig och du lämnar den till socialförvaltningen. Vi tar in utlåtanden från andra myndigheter såsom skatteverket, miljöförvaltningen, polismyndigheten, kronofogden och räddningstjänsten.

Hur du går tillväga?

Nedan hittar du de blanketter du behöver. Du hittar också de avgifter som vi tar ut för att pröva din ansökan om serveringstillstånd och för den tillsyn som vi utövar av att du följer de regler som gäller för alkoholservering.

För att få serveringstillstånd kommer du att få avlägga ett prov för att visa att du har kunskaper om alkohollagen och dess föreskrifter.

Anmäl frågor av betydelse till kommunen

När du har fått serveringstillstånd ska du i förväg anmäla hos kommunen när verksamheten ska öppna. Du behöver också anmäla till kommunen om verksamheten läggs ned eller avbryts. Om verksamheten förändrar omfattning, ägarförhållanden eller något annat avseende av betydelse ska du också anmäla det till kommunen.

Du ska lämna uppgift till kommunen om de personer som ansvarar för att servera alkoholdrycker.

Undantag från kravet på tillstånd

Du behöver inte serveringstillstånd

  • Om serveringen gäller ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (slutet sällskap),
  • Om den sker till självkostnadspris för alkoholen och inga andra kostnader finns för gästerna och
  • Om den äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Olika former av tillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd gäller servering året runt eller varje år under en viss tidsperiod. Sådant tillstånd gäller tills vidare. Tillfälligt serveringstillstånd gäller en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Lokaler och utrustning

Du som har serveringstillstånd ansvarar för ordning och nykterhet i serveringslokalen. För att få stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten krävs att serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Det krävs också att lokalen kan erbjuda ”lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.” (alkohollagen 8 kap, 15 §). Serveringsstället ska ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering.

För att få tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten krävs att serveringsstället erbjuder tillredd mat. Samma regler gäller tillstånd för servering i slutet sällskap.

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska vara lämpliga med hänsyn till brandsäkerhet.

Personal

Du som har serveringstillstånd eller en serveringsansvarig person som du utser ska ha tillsyn över serveringen. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften.

Du får bara anlita personer som du har anställt eller som du har hyrt in av ett bemanningsföretag som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet.

Ansvarig personal ska se till att gästerna är måttfulla med alkohol och undvika störningar på grund av oordning eller onykterhet.

Serveringstider och urval

Enligt huvudregeln får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. Serveringslokalerna ska vara utrymda senast 30 minuter efter serveringstidens slut.
Kinda kommun beviljar i vissa fall nattklubbar och dansrestauranger serveringstid som längst till klockan 02.00.

Du ska kunna erbjuda ett bra urval och en tillräcklig mängd av lättdrycker.

Cateringverksamhet

Om du bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan du få stadigvarande serveringstillstånd om serveringslokalen för varje serveringstillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Du ska då ha ett eget kök för tillredning av mat.

Krav för servering av folköl

Om du inte har serveringstillstånd men avser servera folköl krävs att serveringen sker i sådana utrymmen som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien. Det krävs också att lokalerna är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och att mat serveras samtidigt. Du behöver också först anmäla verksamheten hos kommunen. Det krävs att du utövar egen kontroll över serveringen, och att du har ett program för hur den kontrollen ska göras.