Maskrosen 16 m.fl.

Detaljplan för Maskrosen 16 med flera. 

Bakgrund

Den 13 februari 2023 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för Maskrosen 16 m.fl. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2023 att pröva möjligheten för en ny större förskola på platsen genom en ny detaljplan.

Ett förslag till detaljplan har därefter arbetats fram och den 26 februari 2024 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förslaget till ny detaljplan för Maskrosen 16 m fl godkänns för att gå ut på samråd.

Samråd

Samrådet pågår under perioden 3 april till 15 maj 2024.

Förslaget till ny detaljplan är tillgängligt på kommunens hemsida https://www.kinda.se/ under samrådstiden. Fysiska exemplar finns också i kommunhusets entré och på kommunens bibliotek under samrådstiden.

Eventuella synpunkter på förslaget till ny detaljplan ska lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se senast onsdag den 15 maj.

Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt detaljplanens namn d.v.s. ”Detaljplan för Maskrosen 16 m.fl.” Ange gärna ärendets diarienummer: SBN-2023-228. De synpunkter som inkommer under samrådet kommer sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse.

Planinformation

Planområdet är beläget i Kisa tätort och utgörs av fastigheten Maskrosen 16, Maskrosen 17 och delar av fastigheterna Kisa 2:4 och Kisa 12:1.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bebygga platsen med en ny förskola.

Bild över blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där samråd är markerat med rött