Föreningsbidrag

Ideella föreningar med säte i Kinda kommun kan ansöka om kommunalt föreningsbidrag. Syftet med bidragsgivningen är att stimulera god hälsa genom aktivitet, folkbildning, kulturupplevelser, skapande och social samvaro för kommuninvånarna i Kinda kommun..

Bidrag ges endast till föreningar som godkänts som bidragsberättigade av kommunen. Mer om hur det går till att bli en godkänd förening och hur man ansöker om bidrag finner du i dokumentet ”Regler för föreningsbidrag” nedan.

Covid-19 och föreningsbidrag 2022

Verksamheten hos de flesta föreningar har gått på sparlåga på grund av Covid-19. Med anledning av detta har samhällsbyggnadsnämnden beslutat låta bidragsberättigade föreningar i Kinda kommun få möjlighet att söka föreningsbidrag år 2022 utifrån aktivitetsunderlag för år 2019. Det blir alltså möjligt att låta antal aktiviteter under 2019 utgöra grund för bidragen för år 2022. Detta för att föreningarna under 2022, när verksamheterna förhoppningsvis kommer att kunna starta upp igen, ska kunna ha bidragsintäkter anpassade efter ett normalår och slippa dras med en ekonomisk eftersläpning som ytterligare försvårar återuppbyggnaden för respektive verksamhet.

Ansökningsdatum

Ansökan om föreningsbidrag ska ha kommit in senast nedan angivet datum för respektive bidragsområde:


Idrott och fritid

25 februari

Kultur

25 februari

Omsorg

25 februari

Studieförbund

25 februari samt 31 oktober

Samlingslokaler

30 april


Regionalt arrangörsbidrag

Det regionala arrangörsbidraget kan sökas av föreningar och kommunala aktörer. Föreningar kan söka för alla målgrupper, kommunala aktörer endast för barn och unga. Läs mer om hur du söker regionalt arrangörsbidrag i länkrutan nedanför.

 


Observera!

Ofullständig eller för sent inkommen ansökan behandlas inte.

Samtliga ansökningar måste bestå av en grundblankett OCH blankett för just
det bidrag som söks, samt kompletteras med de bilagor som efterfrågas.