Bygglov och andra lov

När du vill bygga, riva eller schakta måste du oftast söka lov.

Du behöver bygglov för att:

  • Bygga nya eller flytta byggnader
  • Påverka en byggnads volym eller yta
  • Ändra användning, till exempel från kontor till bostad
  • Inglasning av uterum
  • Sätta upp en skylt eller skärmtak
  • Bygga mur eller plank
  • Ändra utseende på byggnad

Din ansökan beslutas inom tio veckor. Tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor om någon särskild utredning behövs.  

Marklov

I områden med detaljplan krävs marklov för att fylla eller schakta marken så att det ändrar tomtens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd i ett sådant område. Samma krav kan gälla inom områden med områdesbestämmelser.

Rivningslov

När du ska riva hela eller delar av en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov. Om byggnaden ligger utanför planlagt område eller utanför områdesbestämmelser räcker det ofta med en anmälan.

I prövningen om rivningslov bedömer samhällsbyggnadsnämnden om byggnaden bör bevaras. Rivningslov behövs oftast inte för att riva byggnader som får uppföras utan bygglov.

Rivningsanmälan

Syftet med rivningsanmälan är att få bort farligt avfall ur kretsloppet. Den är också tillför att riskmaterial tas omhand på ett bra sätt. Det kan till exempel gälla material som är angripet av svamp och mögel och byggavfall med angrepp av skadeinsekter. Dessa krav uppfylls bäst genom att en inventering görs.

Riskmaterial och farliga produkter som påträffas ska monteras ned och tas bort innan rivningsarbetena börjar.

Rivningsplan

En rivningsplan ska beskriva projektets art och omfattning, hur arbetet avses bedrivas, skyddsinsatser mot damm och buller, omhändertagande, materialinventeringar med identifiering av farligt avfall, varsamhetsåtgärder, avstängning av el, vatten och värme, återställning av mark etcetera och syftar till ett genomförande som inte skadar egendom, omgivning och miljö som är värd att spara.

Skicka din ansökan/anmälan till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se

Kontakt