Vedeldning

Att elda med ved har fördelar jämfört med många andra metoder, men kan också innebära negativa effekter. Ett dåligt fungerande värmesystem kan leda till onödiga utsläpp. Idag finns det bra teknik som ger avsevärt lägre utsläpp och kräver betydligt mindre arbetsinsats. Med en tillräcklig ackumulatorvolym kan du elda effektivt med låga utsläpp.

Rökutsläpp från vedeldning kan orsaka stora besvär för astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Vid vedeldning bildas hälsofarliga ämnen som ger negativa effekter på andningsvägarna. Utsläppen av sot, tjära och irriterande luftföroreningar ökar vid dålig förbränning vilket sker när lufttillförseln är otillräcklig. Astmatiker och andra med känsliga luftvägar är särskilt känsliga för rökgaser.

Elda på rätt sätt

Om eldning sker på rätt sätt i miljögodkända kaminer och pannor kan utsläppen minskas.
Använd endast torr ved. Fuktig ved ger sämre förbränning och större utsläpp av luftföroreningar. Det är förbjudet att elda med avfall samt impregnerat eller målat virke. Vid eldning tänk på att:

  • Pyrelda inte, se till att lufttillförseln är tillräcklig.
  • Se till att ha en ordentlig glödbädd när ny ved läggs på.
  • Utsläppen minskar vid många små inlägg jämfört med ett stort inlägg av ved.
  • Kontrollera om du har en god förbränning, röken ska vara vit till nästan genomskinlig. Vid ofullständig förbränning är röken ur skorstenen svart och luktar kraftigt. Är röken gulaktig innehåller den mycket tjära.
  • Visa hänsyn till dina grannar. Vid eventuella klagomål från närboende kan miljö- och bygg- och räddningsnämnden besluta om begränsningar i vedeldning med stöd av miljöbalken.
  • Eldning ska ske på sådant sätt att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning

Kommunfullmäktige beslutade om riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning inom Kinda kommun 1998.

Energirådgivning

Information om olika sorters eldstäder kan fås av energirådgivaren i kommunen. 

Bygganmälan

Bygganmälan ska göras hos Byggkontoret i samband med installation av pannor och lokaleldstäder.