Cisterner, oljetankar

För att skydda mark och vatten från föroreningar finns krav på besiktning av cisterner. Besiktning ska utföras av cisterner för förvaring av diesel-, eldnings- eller spillolja i mark (volym större än 1m³) och ovan mark (volym större än 1m³ högst 10m³). Ytterligare krav gäller inom vattenskyddsområden. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan, se information om ackrediterade kontrollorgan på SWEDAC:s webbplats.

Besiktning återkommande

Besiktning av cisterner ska enligt bestämmelser ske återkommande med ett intervall på 3, 6 eller 12 år. Kraven på besiktning gäller även rörledningar till cisterner. Miljöavdelningen beslutar om intervallet på den återkommande kontrollen utifrån vad som framkommer vid besiktning.  

Anmälan/ansökan sker till samhällsbyggnadsnämnden innan en cistern installeras samt när den tas ur bruk. Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan återfyllas.

Invallning

Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar generellt att cisterner förses med ett sekundärt skydd, en invallning. Den ska rymma minst hälften av lagrad volym, dock minst den största behållarens volym samt vara hållbar, tät och utformad så att kontroll av cisternen är genomförbar. Vid förvaring av mer än 150 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde är det krav på invallning. Undantag från kravet på invallning finns för cistern i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som hålls under regelbunden uppsikt.

Miljösanktionsavgifter

Att inte anmäla installation av cistern är förenat med miljösanktionsavgift enligt förordning om miljösanktionsavgifter.