Avfall och återvinning

Abonnemang för hushållsavfall

Fastighetsägare måste ha ett abonnemang för hushållsavfall. I abonnemanget ingår hämtning och behandling av brännbart och komposterbart hushållsavfall. Hushållets användning av återvinningscentralerna ingår också.

Det är möjligt att ansöka om uppehåll av hämtning av slam, latrin och hushållsavfall om det inte räcker med att få förlängt hämtningsintervall. Ansökan görs till kommunens miljöenhet. Grunden är att en fastighet omfattas av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med ett bostadshus eller om en verksamhet bedrivs där det uppkommer hushållsavfall.

Återvinning och återanvändning för miljöns skull

Hushållsavfall är de sopor som normalt uppstår i ett hushåll. Den största delen går att återvinna. Avfallshantering bygger på återanvändning, sortering, återvinning och förbränning som ger energi. Genom att återvinna avfall minskar du miljöpåverkan och sparar på naturens resurser.

Återvinningsstationer

På fem ställen runt om i kommunen finns obemannade platser med behållare där du kan lämna bland annat förpackningar och tidningar för återvinning. Återvinningsstationerna är till för hushållen.

E-tjänst

E-tjänsten nedan använder du för att ansöka om kompostering av hushållsavfall, uppehåll i hämtning av kommunalt avfall, ändrat tömningsintervall för slam, få använda gemensam avfallsbehållare, och eget omhändertagande av latrin/urin/fosforbindande material/slam. Har du ingen e-legitimation, dator, skrivare eller smartphone kontaktar du kundtjänst VA Renhållning som hjälper dig vidare med din ansökan.

Kontakt