Avfall och återvinning

Abonnemang för hushållsavfall

Fastighetsägare måste ha ett abonnemang för hushållsavfall. I abonnemanget ingår hämtning och behandling av brännbart och komposterbart hushållsavfall. Hushållets användning av återvinningscentralerna ingår också.

Det är möjligt att ansöka om uppehåll av hämtning av slam, latrin och hushållsavfall om det inte räcker med att få förlängt hämtningsintervall. Ansökan görs till kommunens miljöenhet. Grunden är att en fastighet omfattas av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med ett bostadshus eller om en verksamhet bedrivs där det uppkommer hushållsavfall.

Återvinning och återanvändning för miljöns skull

Hushållsavfall är de sopor som normalt uppstår i ett hushåll. Den största delen går att återvinna. Avfallshantering bygger på återanvändning, sortering, återvinning och förbränning som ger energi. Genom att återvinna avfall minskar du miljöpåverkan och sparar på naturens resurser.

Återvinningsstationer

På sex ställen runt om i kommunen finns obemannade platser med behållare där du kan lämna bland annat förpackningar och tidningar för återvinning. Återvinningsstationerna är till för hushållen.

Skräpigt runt insamlingsstationen?

Vi är tacksamma om du berättar om någon behållare är full eller om det är ostädat kring behållarna. Gör en felanmälan på FTI:s webbplats eller kontakta FTI:s kundtjänst, se kontakt nedan.

Textil – återvinning och återanvändning

Under hösten 2022 satte Textil recycling upp kärl på alla återvinningsstationer i Kinda (utom på Kulla där marken är privat). Det är ett avtal som tecknats mellan kommunen och företaget, och det innebär ett enkelt sätt att lämna textilier till återvinning.

Du kan lämna både hela saker för återbruk men även trasiga kläder som då går till återvinning av materialet. Det går självklart fortfarande också bra att lämna hela och rena saker till de välgörenhetsorganisationer som har behållare på återvinningsstationerna.

Möjligheten att lämna textilier till återvinning är ytterligare ett steg i kommunens hållbarhetsarbete.