Hur du överklagar ett beslut

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga det till Länsstyrelsen Östergötland. Överklagandet skickas till kommunen som är ansvarig för att skicka till länsstyrelsen:

Kinda kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 1
590 40 Kisa

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet.

Samhällsbyggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.

Samhällsbyggnadsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen Östergötland för prövning.

Är det något du undrar över eller vill ha hjälp med kan du kontakta plan- och byggavdelningen.

Kontakt