Flyktingmottagning

Asylsökande flyktingar

Länsstyrelsen ansvarar för att underlätta samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer i mottagande av flyktingar och etablering i samhället.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att vara stödjande och pådrivande i etableringsinsatser.

Kinda kommun samverkar med dessa myndigheter och andra berörda aktörer för att underlätta och påskynda våra nyanlända kommuninvånares etablering i samhället och i arbetslivet. Målsättningen är delaktighet i samhället och egenförsörjning så snabbt det är möjligt.

Kommunens ansvar och uppgifter

 • Förskola och grundskola
 • Gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder
 • Boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn

Regionens ansvar och uppgifter

 • Hälsoundersökning om det inte är uppenbart obehövligt
 • Akut vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning till vuxna asylsökande
 • Akut tandvård och tandvård som inte kan anstå till vuxna asylsökande
 • Vård och tandvård utan begränsningar till minderåriga asylsökande

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

 • Boende till asylsökande som inte väljer eget boende
 • Ekonomiskt stöd i form av dagersättning och särskilt bidrag
 • Bevilja undantag från krav på arbetstillstånd (AT-UND)
 • Anvisa ensamkommande barn till kommuner
 • Besluta om och betala ut statliga ersättningar till kommuner och landsting
 • Ta emot, handlägga och besluta i fråga om uppehållstillstånd

Flyktingar som inte söker asyl

Flyktingar som kommer till Sverige utan att söka asyl får stanna i Sverige i tre månader och hanteras då inte enligt ovanstående rutiner och ansvar.

Mer information kan du få genom länkarna nedan.