Dagvatten

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner från tak, vägar och andra hårda ytor. Det leds via diken och ledningar ut till vattendragen. Dagvatten kan innehålla föroreningar och påverkar därför miljön. Oftast tränger regn och smältvatten ner i marken, men där det är asfalterat eller stenlagt rinner vattnet på ytan.

Eftersom dagvattnet inte renas har alla ansvar för att inte släppa ut kemikalier. Tänk till exempel på att inte tvätta bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan hårdgjord yta. Åk istället till en modern fordonstvätt med rening på utgående tvättvatten.

Avfalls- och råvarulagring och trafik kan också bidra till föroreningar i dagvatten.

Ta hand om dagvattnet

Dagvatten som inte leds bort från ditt hus kan rinna ner i husgrunden och göra så att huset möglar eller blir snett. För att undvika det och för att minska mängden dagvatten kan du till exempel:

  • sätta utkastare och avrinningsränna på stuprören,
  • ställa vattentunnor vid stuprören och komplettera med utkastare till gräsmattan,
  • minska andelen hårdgjorda ytor på tomten.

Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten till spillvattennätet som kan överbelastas vid stora mängder regn. Vattnet tar då andra vägar och kan orsaka översvämning, till exempel i källare. 

Nedan film från Hässleholm Miljö Ab.

Kasta inte skräp i gatubrunnen

Nedskräpning är ett stort problem i landet, även i Kinda. Skräp kastas både på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs skräpet ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet.

I naturen skadar skräpet växter och djur. Sjöfåglar och andra marina djur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. Plast blir också till mikroplast när den hamnar i naturen och kan tränga in i de marina djurens celler och vävnader. Även vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller på badplatsen där vi badar.

Råvara för nya produkter

Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet i tätorter. Varje år slängs en miljard fimpar på gator och torg i Sverige enligt en undersökning som Håll Sverige Rent har gjort. Fimpen innehåller ämnen som är skadliga för naturen, bland annat kadmium och plast. Släng skräpet i soptunnan där det hör hemma.

Hantera förorenat vatten rätt

Tänk också på att inte tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran och låta smutsvattnet rinna ner i gatubrunnen. Speciellt viktigt är detta om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra skadliga ämnen. Att tvätta bilen på egna uppfarten är dessutom ett dubbelfel, då slösar du med vårt värdefulla dricksvatten – som ju främst ska användas till liv, hälsa och hygien.

Kontakt