Riva, rivningslov

När du ska riva hela eller delar av en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov. Om byggnaden ligger utanför planlagt område eller utanför områdesbestämmelser räcker det oftast med en anmälan.

I prövningen om rivningslov bedöms om byggnaden bör bevaras. Rivningslov behövs oftast inte för att riva byggnader som får uppföras utan bygglov.

Anmälan

Syftet med rivningsanmälan är att få bort farligt avfall ur kretsloppet. Den är också till för att riskmaterial tas om hand på ett bra sätt. Det kan till exempel gälla miljöfarligt avfall och material som är angripet av svamp och mögel. Det kan även gälla byggavfall med angrepp av skadeinsekter.

Riskmaterial och farliga produkter som påträffas ska monteras ned och tas bort innan rivningsarbetena börjar.

Skicka ansökan till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se

Kontakt