<< Tillbaka

Emigration

S_266_400_img-6762

Kom och upplev den svenska amerikaemigrationens vagga. I vårt unika emigrantmuseum kan du besöka Sveriges första emigrantbyrå i den byggnad där den faktiskt var belägen. Här kan du lära känna historien om den djärve Peter Cassel – den förste svenske bonde – som utvandrade bort från fattigdom och förtryck.

En kall vinterdag i början av 1840-talet sker ett historiskt möte på apoteket – nuvarande emigrantmuseet – i Kisa. Bonden, mjölnaren och tillika uppfinnare av egenkonstruerade tröskverk Peter Cassel stegar in på apoteket för att skaffa sig medikamenter. Väl framme för expediering börjar Cassel och apotekare Carl Gustaf Sundius att samtal med varandra. Apotekaren visar sig vara en utbildad och berest man med liberala åsikter och erfarenheter från massemigrationen i Tyskland. Båda drivs av en stark vilja att förbättra villkoren för gemene man och mötet dem emellan blir startskottet för den svenska massemigrationen till Amerika.
Det Sverige som amerikafararna lämnade bakom sig utmärktes av överbefolkning, höga skattepålagor, fattigdom, nöd och dryckenskap. Jordägarna lade på sina underlydande torpare skyldigheter som föga motsvarade den bärgning som kunde utvinnas av torpen. Daglönarna fick så ringa betalt att de inte förmådde försörja vare sig sin familj eller sig själva. På 1850-talet var Sverige ett ståndssamhälle där människors rättigheter och skyldigheter reglerades utifrån vilken ståndstillhörighet de var födda in i. För ståndssamhällets fortbestånd måste människor särskiljas. Lagar, förordningar, rättsväsende och religion användes för att hålla människor kvar i det skikt där de var födda.
Med hjälp av apotekare Sundius kunskap och vilja att belåna sitt bohag emigrerar Peter Cassel som ledare för en grupp på 21 personer till Amerika. Strax därefter öppnar Sundius upp en emigrantbyrå i sitt apotekt, Sveriges första. Väl framme i Jefferson County får Peter Cassel uppleva ett annat samhällssystem. Han skriver hem år 1846:

Frihet och jemnlikhet utgöra hufwuddragena i Förenta Staternas konstitution. Här finns ingenting sådant, som rang, inga Grefwar, Baroner eller Herrar med Herregårdar. Den ene är lika god, som den andre, och lefwer man i ostördt åtnjutande af personliga friheter. En Swensk Bonde, uppfostrad under förtryck och förtrolig med nöden och behofwet, finner sig här liksom uppflyttad till en ny werld, der alla hans fordom orediga begrepp om ett bättre med naturens lagar mera öfwerensstämmande samhällslif på en gång finnes realiserade, och njuter han här ett nöje af lifwet, som han förr aldrig erfarit. – Här finnes inga tiggare, och ej heller någonsin blifwa det, så länge en sådan ande råder bland folket, som nu är rådande.

Cassels brev blir sprängstoff och spreds i avskrifter på marknader och i press. Nio av tio svenskar levde på landsbygden och många av dem på eller under existensminimum. Breven väckte drömmar om en bättre framtid och i Peter Cassels fotspår kom över en miljon svenskar att följa.