<< Tillbaka

Tempelkullen naturreservat

S_300_225_602461

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10, turistbyran@kinda.se

Tempelkullen är ett av länets minsta naturreservat, med en areal på 1,4 hektar. På den lilla ytan finns några mycket fina gamla ekar med ett högt naturvärde.
Reservatet utgörs av en glest lövträdsklädd kulle med ekhagekaraktär.
Förutom ett tiotal grova eller mycket grova ekar finns ett tiotal yngre ekar samt 25-30 andra äldre lövträd av björk, lind, asp, ask, lönn, rönn och fågelbär.
I buskskiktet förekommer nypon, hagtorn och enstaka enbuskar.
Den hävdgynnade floran är mycket artrik främst på de mer höglänta delarna av kullen med bl.a. brudbröd, darrgräs, knägräs, ängsvädd, stor och liten blåklocka, grönvit nattviol, blåsuga, gullviva och prästkrage.
Näringsgynnad flora förekommer i väst- och sydsluttningen samt på de lägre markerna i väster. I väster avgränsas reservatet av kanalen mellan Åsunden och Ämmern.

För utförlig information följ länk till hemsidan.

Foto: Jens Johannesson/Länsstyrelsen.

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Besöksadress:
Tempelkullen