<< Tillbaka

Kottebo

S_300_199_601757

Kottebo naturreservat består av fyra friliggande delområden på ömse sidor om Ulrika-Kisavägen intill sjön Drögen i Östergötlands södra skogsbygd.
Terrängen är kraftigt kuperad och området innehåller ett stort antal naturtyper alltifrån höjder med mager naturskogsartad barrskog till mäktiga slänter med lövrik barrnaturskog, grov aspskog på bördig mark och ren ädellövskog med alla ädellövträdarter.
Hela 47 rödlistade arter och signalarter är påträffade i området.

För utförlig information följ länk till hemsidan.

Foto: Kurt Adolfsson/Länsstyrelsen

Öppettider:
Tillgängligt året runt.

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Besöksadress:
Kottebo

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 växel
Kinda Turistbyrå, 0494-194 10 , turistbyran@kinda.se