<< Tillbaka

Ekhult

S_300_199_1355249

Här växer gammal barrskog i kuperad terräng. I branter står granskog med inslag av grova aspar och längs en bäck utbreder sig sumpskog. På de gamla träden lever lavar som inte klarar sig i brukade skogar, bland annat den sällsynta hållaven.

Området domineras av äldre barrskog. Här finns också ett relativt stort inslag av al, asp och björk. Centralt och i södra delen av området rinner en bäck åt norr med anslutande sumpskogar.

Foto: Henry Stahre/Länsstyrelsen

För utförlig information om naturreservatet, se länk till hemsida.

Öppettider:
Tillängligt året runt

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upp...

Kontakt:
Länsstyrelsen i Östergötland, 013-19 60 00 vxl