Utveckling, lärande, forskning

Utveckling, lärande och forskning (ULF) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.

Under läsåret 21/22 deltar lärararbetslag i vuxenutbildningen i svenska för invandrare (sfi) i ett ULF-projekt tillsammans med Linköpings universitet (Liu). Målet är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan forskning och skola för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Samverkansmodellerna ska leda till forskning som är relevant för skolan genom att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte bara forskare inom akademin.

Samarbetet mellan Liu och Kinda lärcentrum går ut på att lärarna på sfi tillsammans med forskaren Elisabeth Zetterholm från Linköpings universitet ska jobba tillsammans inom forskningsområdet uttalsundervisning hos nyanlända. Arbetet syftar till att skapa fler verktyg för arbetet med uttal.

Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och börja användas nationellt. Visionen är att samverkansmodellerna ska vara grunden för professionellas yrkesutövning inom skolan och för lärarutbildningen.

Forskningsresultatet kommer så småningom att publiceras i en gemensam forskningsartikel.