Näringslivets beredskap

Genom att tänka efter före har din verksamhet större möjlighet att klara en samhällsstörning. Vare sig verksamheten bedrivs i offentlig eller privat regi eller är en del av civilsamhället kan den också vara en viktig del i samhällets hantering av störningen, exempelvis genom att vara en resurs till andra aktörer.

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att se till att verksamheten kan fungera på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Om fler kontinuitetshanterar sina verksamheter stärker vi samhällets beredskap för kriser och krig.

Det är viktigt att du analyserar din verksamhet innan det oväntade inträffar. På så sätt förbereds verksamheten för att kunna mildra konsekvenserna av en händelse, ha en plan för återhämtning, förhindra att personal sägs upp och slippa ekonomiska förluster.

Så här gör du

  1. Identifiera resurser som behövs för att verksamheten ska fungera.
  2. Bestäm vad som är acceptabla avbrottstider (hur länge verksamheten kan ligga nere).
  3. Genomför åtgärder som exempelvis minskar sannolikheten för och konsekvenserna av störningar.
  4. Ta fram planer, innehållande rutiner och checklistor, för att hantera de störningar som ändå kan uppstå.

Stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB ger exempel och tipsar om metoder och arbetssätt.

Tycker du att det låter komplicerat? Ta en titt på MSB:s film som beskriver vad kontinuitetshantering är. Filmen är cirka en minut lång.

Samverkan

Krisberedskap handlar om att ha en helhetssyn. Det innebär att känna ansvar för mer än den egna uppgiften och att bidra om det händer något oväntat. Därför är samverkan viktigt, både i vardagen och när något oönskat inträffar.

Du som är företagare har säkert redan kontakt med näringslivsutvecklaren i din kommun, kanske genom nätverk och andra former av samverkan. Genom nätverk i vardagen har ni goda möjligheter att samverka vid en kris.

Har du frågor?

Vill du veta mer om hur din verksamhet kan förbereda sig och kan bidra vid en samhällsstörning? Välkommen att höra av dig till oss!