Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras. Om den dödes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet samt det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet, kan bouppteckningen (enligt Ärvdabalken) ersättas med en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan upprättas av Vård- och omsorgsnämnden och förvaras hos Skatteverket. Dödsboanmälan bör genomföras inom två månader efter dödsfallet. Anmälan om dödsfallet sker till Vård- och omsorgsnämnden på den ort som den avlidne var bosatt och en boutredning påbörjas.

Vanligtvis besiktigar Vård- och omsorgsnämnden den dödes tillhörigheter genom hembesök.
När en dödsboanmälan prövas tas det ingen hänsyn till din avlidnes skulder. Inga räkningar betalas efter dödsfallet tills dess att boutredning är klar. Avdrag får inte göras för andra skulder än sådana som är direkt knutna till dödsfallet, till exempel kostnaderna för att ta hand om den avlidnes bo. Begravningskostnader skall prioriteras. Det är endast tillgångarnas samlade värde som jämförs med begravningskostnader och andra dödsfallsutgifter.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att få ekonomisk hjälp till begravningskostnader enligt gällande riktlinjer för socialtjänsten i Kinda kommun.

Dödsboförvaltning

När någon har avlidit ska (enligt Ärvdabalken) dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om inte någon kan ta hand om den dödes egendom ska dödsfallet anmälas till Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har då i uppdrag att provisoriskt förvalta dödsboet.