Idhult naturreservat

Naturreservat med en mycket intressant och säregen flora.

Vid Idhults by finns ett äldre odlingslandskap med stenröserika tegar och betesmarker med en mycket intressant och säregen flora, mest känd för orkidéerna Adam och Eva som blommar här på våren. Från byn, som ligger på krönet av en höjdrygg, har du en storslagen utsikt över omgivande marker.

Omgivningarna kring Idhult är starkt kuperade. Skogsklädda bergsryggar och sjöfyllda dalgångar avlöser varandra. Bebyggelsen i byn omges av små, oregelbundna åkrar med talrika odlingsrösen.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Idhult ligger i närheten av Björkfors. I Björkfors kör du mot Drabo. Efter ett par kilometer, sväng höger vid skylten Idhult.