Upphävande av byggnadsplan från 1987

Den 27 april 2021 gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upphäva en byggnadsplan från 1987 för Kinda motell i Rimforsa. Byggnadsplanen antogs 1987 och ersattes 1996 av en ny detaljplan, ett mindre område från den tidigare byggnadsplanen förblev dock gällande. Det kvarvarande planlagda området som fortfarande är gällande är så pass litet att det inte längre fyller någon funktion att förbli planlagt.

Syftet med upphävandet är att byggnadsplanen från 1987 i sin helhet ska upphöra att gälla. Planområdet är beläget i Rimforsa och innefattar cirka 90 kvadratmeter av den kommunalt ägda fastigheten Rimforsa 9:87. Det finns idag inga byggnader inom planområdet och det är i sin helhet planlagt som allmän plats för väg.

Upphävandet handläggs enligt regler för begränsat standardförfarande då det inte bedöms innebära någon påverkan på allmänna intressen, inte medföra någon betydande miljöpåverkan samt att det inte strider mot gällande översiktsplan.

Upphävandet är av administrativ art och innebär inte någon fysisk ändring av området.


Kommunen har arbetat fram ett förslag till upphävande som varit ute på samråd. Samrådstiden pågick mellan 10 maj och 18 juni 2021. Nedan finns handlingarna för samrådsförslaget tillgängligt.

Just nu sammanställer och besvarar kommunen inkomna synpunkter från samrådet och förbereder upphävandet för antagande.