Upphävande av byggnadsplan från 1958

Den 27 april 2021 gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upphäva den ändrade stadsplanen från 1958 för Kisa municipalsamhälle. Stadsplanen antogs 1958 och har sedan dess ersatts av andra planer. Detta uppdrag gavs då en del av den äldre stadsplanen fortfarande är gällande för ett mindre område på cirka 180 kvadratmeter. Det kvarvarande planlagda området som fortfarande är gällande enligt den äldre stadsplanen är så pass litet att det inte längre fyller någon funktion att förbli planlagt. Området ligger på kommunal mark.

Syftet med upphävandet är att stadsplanen från 1958 i sin helhet ska upphöra att gälla. Planområdet är beläget i Kisa och innefattar cirka 180 kvadratmeter av den kommunalt ägda fastigheten Kisa 12:1. Det finns idag inga byggnader inom planområdet och det är i sin helhet planlagt som allmän plats.

Upphävandet handläggs enligt regler för begränsat standardförfarande då det inte bedöms innebära någon påverkan på allmänna intressen, inte medföra någon betydande miljöpåverkan samt att det inte strider mot gällande översiktsplan.

Upphävandet är av administrativ art och innebär inte någon fysisk ändring av området.

 


Kommunen har arbetat fram ett förslag till upphävande som varit ute på samråd. Samrådstiden pågick mellan 10 maj och 18 juni 2021. Nedan finns handlingarna för samrådsförslaget tillgängligt.

Just nu sammanställer och besvarar kommunen inkomna synpunkter från samrådet och förbereder upphävandet för antagande.