Rimforsa 9:62

Bild där planområdet är markerat med en röd ram. 

Kommunen har arbetat fram ett reviderat förslag till ändring av detaljplan för Rimforsa 9:62. Det reviderade förslaget var utställt för granskning mellan den 11 april – 5 maj 2022.

Processbild över detaljplaneprocessen där skedet för granskning är markerat. 


Planområdet ligger i centrala Rimforsa och består av fastigheten Rimforsa 9:62 som är cirka 7 500 kvadratmeter stor. Området avgränsas av Högabacksvägen i väst, Järnvägsgatan i söder, Skolvägen i norr och skolgården till Rimforsa skola i öst.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en utökad byggrätt inom området. Ändringen möjliggör att det flerbostadshus som ursprungligen planerades för åtta lägenheter i två våningsplan i stället kan uppföras i fyra våningar för cirka sexton lägenheter.

Ändringen av detaljplanen strider inte mot Kinda kommuns översiktsplan eller den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa. Planförfarandet hanteras enligt regler för utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen.

I samband med detaljplanearbetet har en miljöbedömning enligt Miljöbalken (kap. 6) gjorts. Aktuellt förslag till ändring av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Nedan finns granskningsförslaget tillgängligt digitalt.