Krågedal 1:3

Kartbild som visar planområdets avgränsning.

Den 24 mars 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Krågedal 1:3.

Kommunfullmäktige har den 18 september 2023, KF § 103/2023, antagit detaljplanen. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 26 september 2023.

Blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där antagande är markerat med rött

Planinformation

Planområdet ligger cirka tre kilometer söder om Rimforsa tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 50 nya bostäder i ett attraktivt läge med närhet till Kinda kanals sjösystem och Rimforsa tätort. Detaljplanen möjliggör för en utveckling med blandad bebyggelse.

Detaljplanen har efter samrådstiden omarbetats och kompletterats med nya utredningar. Ett reviderat förslag av detaljplan var utställt på granskning från 5 april till 21 maj 2023.

Detaljplaneförslaget bedöms överstämma med intentionen i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa om ny bostadsbebyggelse. I samband med detaljplanearbete har en miljöbedömning enligt Miljöbalken (Kap. 6) gjorts. Enligt undersökningen om betydande miljöpåverkan bedöms genomförandet av detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Vem får överklaga?

Antagandebeslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter till kommunen som inte har blivit tillgodosedda.

Hur överklagas beslutet?

Den som vill överklaga beslutet att anta detaljplanen gör det genom att lämna sitt överklagande till Kinda kommun. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att beslutet om antagande har tillkännagetts.

Överklagandet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa. Överklagandet kan även skickas via e-post till: sbn@kinda.se. Efter kontroll om att överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen vidare överklagandet till mark- och miljödomstolen för prövning, enligt plan- och bygglagen 13 kap. § 2a.

Det skriftliga överklagandet ska innehålla följande:

  • Ärendets diarienummer
  • Varför beslutet anses felaktigt och på vilket sätt beslutet ska ändras
  • Kontaktuppgifter till den som överklagar
  • Namnteckning

Överklagandet måste ha inkommit senast den 17 oktober 2023. Om inget överklagande inkommit vinner beslutet laga kraft. Frågor om detaljplanen besvaras av kommunens plan- och byggenhet, 0494 – 190 00, sbn@kinda.se.

Nedan finns antagandehandlingarna tillgängliga digitalt.