Krågedal 1:3

Kartbild som visar planområdets avgränsning.

Den 24 mars 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Krågedal 1:3. Planområdet ligger cirka tre kilometer söder om Rimforsa tätort.

Detaljplanen har efter samrådstiden omarbetats och kompletterats med nya utredningar och ett reviderat förslag till detaljplan har tagits fram. Detaljpanen var utställd för granskning från 5 april till 21 maj 2023. Just nu arbetar kommunen med att sammanställa inkomna synpunkter.

Bild över blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där granskning är markerat med rött

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 50 nya bostäder i ett attraktivt läge med närhet till Kinda kanals sjösystem och Rimforsa tätort. Detaljplanen möjliggör för en utveckling med blandad bebyggelse.

Detaljplaneförslaget bedöms överstämma med intentionen i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa om ny bostadsbebyggelse.

I samband med detaljplanearbete har en miljöbedömning enligt Miljöbalken (Kap. 6) gjorts. Enligt undersökningen om betydande miljöpåverkan bedöms genomförandet av detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska ha inkommit skriftligen till
Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se senast den 21 maj 2023. Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt detaljplanens namn d.v.s. ”Krågedal 1:3”.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstidens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Frågor om detaljplanen eller detaljplaneprocessen besvaras av kommunens Plan- och byggenhet telefon 0494-190 00, e-post: sbn@kinda.se.

Nedan finns granskningshandlingarna tillgängliga digitalt.