Hackel 9:5 m fl

Ortofoto som visar planområdesgränsen med vitstreckad linje.

Den 21 juni 2022 godkände samhällsbyggandsnämnden detaljplanen för Hackel 9:5 med flera för att ställas ut på en andra granskningsutställning. Sedan den första granskningsuställningen har detaljplanen omarbetats för att möjliggöra en förskola samt bostäder eller vårdboende istället för en ny grundskola.

Granskningsuställningen pågår mellan 23 juni och 21 augusti 2022 och under den tiden kan den som vill lämna in yttranden, läs mer nedan.

Schematisk bild över detaljplaneprocessen där skedet för granskning är markerat. 

Bakgrund

I december 2019 beslutade kommunfullmäktige att i detaljplan pröva lämpligheten för en ny grundskola på fastigheten Hackel 9:5. Detaljplanearbetet påbörjades och fortlöpte under 2020 och 2021 och detaljplanen var redo att antas av kommunfullmäktige i september 2021. Kommunfullmäktige beslutade att inte anta detaljplanen utan återremittera den för att istället möjliggöra för andra ändamål än en grundskola och arbetet med att omarbeta detaljplanen tog vid.

Omarbetningen innebär väsentliga förändringar av detaljplanen och den behöver därför ställas ut på granskning en andra gång.

Planinformation

Planområdet är beläget i norra delen av Rimforsa, ungefär 300 meter från centrum. Planområdet omfattar fastigheten Hackel 9:5 och delar av fastigheterna Hackel 9:1, 9:4 och 9:6 samt en outredd samfällighet. I norr angränsar planområdet till Kinda båtklubb, i öster till bostadsfastigheter belägna intill sjön Järnlunden, i söder till Stångådalsbanan och i väster till Hackelhallen med tillhörande aktivitetsområde.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förskola samt bostäder på fastigheten Hackel 9:5. Förskolan ska ta höjd för upp till 160 förskoleelever. Bostäderna ska kunna användas för äldreomsorg eller som vanliga bostads- eller hyresrätter. En allmän parkeringsplats ska också möjliggöras.

Detaljplanen bedöms överensstämma med den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa och bedöms inte medföra en betydande påverkan på miljön.

Nedan finns granskninghandlingarna digitalt tillgängliga.

Granskningsutställning

Granskningstiden pågår under tiden 23 juni – 21 augusti 2022 och detaljplaneförslaget finns då tillgängligt i kommunhusets reception och digitalt här nedan.

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska ha inkommit skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se senast den 21 augusti 2022. Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt detaljplanens namn d.v.s. ”Detaljplan för Hackel 9:5 m.fl.”. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstidens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.