Hackel 9:5 m fl

Ortofoto som visar planområdesgränsen med vitstreckad linje.
Bild över blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där laga kraft är markerat med rött

 

Detaljplanen för Hackel 9:5 m fl i Rimforsa, möjliggör för en förskola samt bostäder på fastigheten Hackel 9:5. Detaljplanen möjliggör även för en allmän parkeringsplats.

Den 12 juni 2023, KF § 94/2023, antog kommunfullmäktige detaljplanen, se beslut nedan. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 20 juni 2023.

Detaljplanen vann laga kraft den 11 juli 2023.

Nedan finns samtliga planhandlingar med tillhörande utredningar och underlag tillgängliga.