Flarka 5:59 (Horns förskola)

Flygfoto som visar planområdet.


Bild över blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där samråd är markerat med rött

Bakgrund

Horns förskola har idag ett tidsbegränsat bygglov för förskola vilket löper ut under 2025. För att förskolan fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet behöver nuvarande användning vara förenlig med detaljplanen. Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Flarka 5:59 har därefter arbetats fram. Den 21 maj 2024 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förslaget till ny detaljplan för Flarka 5:59 godkänns för att gå ut på samråd.

Samråd

Samrådet pågår till och med tisdag 6 augusti 2024.

Förslaget till ny detaljplan är tillgängligt på kommunens hemsida under samrådstiden. Fysiska blädderexemplar finns också i kommunhusets entré och på kommunens bibliotek under samrådstiden.

Eventuella synpunkter på förslaget till ny detaljplan ska lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se senast tisdag 6 augusti.

Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt detaljplanens namn d.v.s. ”Detaljplan för Flarka 5:59”. Ange gärna ärendets diarienummer: SBN-2024-178. De synpunkter som inkommer under samrådet kommer sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse.