Renhållningsordning

Alla kommuner ska enligt miljöbalkens bestämmelser ha en aktuell renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar, renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen.

Avfallsplanen beskriver den nuvarande och den planerade framtida avfallshanteringen i kommunen. I avfallsplanen presenteras lokala mål och åtgärder för insamling och behandling av avfall samt hur avfallets mängd och farlighet ska minskas.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, samt villkor för dispenser från dessa.

Dispens från renhållningsordningen

Det är hos miljöavdelningen som du ansöker om:

  • Kompostering av hushållsavfall
  • Omhändertagande av latrin, urin och fosforbindande material
  • Omhändertagande av slam från egen avloppsanläggning
  • Ändrat tömningsintervall för slamavskiljare
  • Gemensam avfallsbehållare
  • Befrielse från sophämtning
  • Uppehåll i avfallshämtning 6-12 månader
  •  

När du fått beslut så är det Kundtjänst för VA och renhållning som du ska vända dig till när det gäller frågor kring tömning.

Befrielse från sophämtning

Befrielse från sophämtning kan beslutas i undantagsfall om det finns särskilda skäl. Fastighetsägaren ska då kunna visa att allt avfall kan omhändertas på ett sätt som är godtagbart för människors hälsa och miljön. Att transportera det kommunala avfallet från fastigheten eller lämna det till annan mottagare än kommunen är inte ett godtagbart skäl.

Kontakta miljöavdelningen för att få blanketten Ansökan om befrielse från sophämtning

Kontakt