Renhållningsordning

Alla kommuner ska enligt miljöbalkens bestämmelser ha en aktuell renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar.

Avfallsplanen beskriver den nuvarande och den planerade framtida avfallshanteringen i kommunen. I avfallsplanen presenteras lokala mål och åtgärder för insamling och behandling av avfall samt hur avfallets mängd och farlighet ska minskas.

Dispens från renhållningsordning

Det är hos miljöavdelningen som du ansöker om:

  • Kompostering av hushållsavfall
  • Omhändertagande av latrin
  • Tillstånd för att omhänderta slam från egen avloppsanläggning
  • Befrielse från slamtömningsorganisationen
  • Ändrat tömningsintervall för slamavskiljare
  • Gemensam avfallsbehållare
  • Befrielse från sophämtning

När du fått beslut så är det teknik och drift som du ska vända dig till när det gäller frågor kring tömning.

Befrielse från sophämtning

Befrielse från sophämtning kan beslutas i undantagsfall om det finns särskilda skäl. Fastighetsägaren ska då kunna visa att allt avfall kan omhändertas på ett sätt som är godtagbart för människors hälsa och miljön. Att transportera det kommunala avfallet från fastigheten eller lämna det till annan mottagare än kommunen är inte ett godtagbart skäl.

Kontakta miljöavdelningen för att få blanketten Ansökan om befrielse från sophämtning