Ledigheter

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om det. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten.

Skollagen 7 kap 18 § (2010:800) anger ”En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas”

Du som förälder har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång. Ansvaret innebär bland annat att det bör finnas goda skäl för ledighet.

Du ansöker om ledigt på Skola24 (inte i mobilappen).

Kontakt